Privacystatement

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing en deel uw informatie niet zonder uw toestemming met derden.

Mijn privacy statement voor deze website is van toepassing voor websitebezoekers die naar aanleiding van deze website contact met mij opnemen via het contactformulier, telefonisch of per e-mail.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. U kunt altijd zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze website te beschermen. Hiermee willen we misbruik van gegevens door onbevoegden voorkomen. Ik maak geen gebruik van een analysetool om het websitegebruik van mijn gebruikers te volgen.

U kunt altijd opvragen welke gegevens ik van u heb geregistreerd. U kunt dit verzoek indienen via info@liazorg.nl. Binnen vier weken ontvangt u van mij een reactie op uw verzoek. Bij het inwilligen van uw verzoek stuur ik de gegevens naar het bij ons bekende e-mail adres. Ook kunt u altijd een aanvraag indienen om uw gegevens aan te passen, of de verwerking van uw gegevens te beperken. Ook dit verzoek kunt u indienen via info@liazorg.nl. Voor de verzoeken geldt ook dat u binnen vier weken een reactie van mij kunt verwachten.

U heeft altijd het recht om in voorkomende gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Bij bezwaar zal ik de verwerking van uw gegevens onmiddelijk staken. Is uw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieen van gegevens die ik (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Lia Rutters  |  info@liazorg.nl